Category: Technology

Tips to enhance motivation

Grouping different types of people with different attitudes, culture and behavior canoften lead to understanding and gaps in communication among the team.
So, for the control of these kinds of affects, there are best practices and some tips to follow, which can bring more productivity and cooperation between them.Continue reading

How to get a job?

First of all we need to do some important steps.

Recruitment stages Part 1

When we are looking for a job, we need to know that this process includes 4 main stages:

Continue reading

Aggression In Mass Media (Trolling)

Users’ online profiles reflect not only their preferences for food, music, movies, TV shows or hobbies, but also the different political views that these users hold. Content personalization only reinforces certain political aim and informational atmosphere around the user.

Continue reading

What Is a Blockchain

 Blockchain is a system of recording information in a way that makes it difficult or impossible to 

hack, change or cheat the system. A blockchain is essentially a digital ledger of transactions that is distributes across the entire network of computer systems on the blockchain. Each block in the chain contains a number of transactions, and every time a new transaction occurs on the blockchain, a record of that transaction is added to every participant’s ledger. The decentralized database managed by multiple participants is known as Distributed Ledger Technology (DLT).

Continue reading

IT լուծումներ Ռեստորանային, Հյուրանոցային, Տուրիստական և Առևտրային բիզնեսի համար

🥁Օգնիր հաճախորդիդ… ✅Ամրագրել ✅Պատվիրել ✅Գնել ՕՆԼԱՅՆ
ԻՍԿ ԴՈՒ՝ 🔰Վաճառիր ՕՆԼԱՅՆ 🔰Դարձիր հասանելի բոլորին 🔰Եղիր մրցունակ www.tco.am
☑️Հանրապետության 22 📨 – [email protected] ☎️041 881120

Քննարկում ենք պրոյեկտի նախապատրաստական փուլը

Ի հայտ ենք բերում պրոյեկտի նախապատրաստական փուլում ծագող ռիսկերը, գնահատում ենք դրանք, առաջարկում ենք լուծումներ։ #tco #software #ksajikyan #web #mobile #development

IMPORTANCE OF using LinkedIn

LinkedIn is designed to find work and share business contacts. It has more than 400 million registered users. The resource is included in the top 15 sites visited according to the version of the analytical company Alexa. The company’s servers are located in California.
Linkedin is a global social network for business and business communications, which for some reason is still underestimated.

Continue reading

Արտակարգ իրավիճակում Բիզնեսը փրկելու, վաճառքը օնլայն հարթակ տեղափոխելու կարևորության մասին:

Եթե կասկածում եք՝ ունենալ կայք թե ոչ, ապա պարտադիր դիտեք:

5 most dangerous computer viruses

Friends computers can also be infected with viruses. However, their “anger” is assessed not by the degree of aggressiveness, but by the size of the damage that they are planning to inflict. We have compiled for you the Top 5 most dangerous viruses of all time. As criteria, we chose the size of the damage caused and the number of injured persons. We hope you are familiar with these viruses only through the news.

Continue reading