Category: History

How AI changes everything: Pros and Cons

Artificial Intelligence (AI) has appeared as a transformative force, leaving an unforgettable mark on the design, content creation, and marketing landscape. In this era of technological innovation, the integration of AI technologies into various creative processes has led to both remarkable advancements and subtle challenges. 

Let’s explore the profound impact of AI in design, content creation, and marketing, unraveling the complexities of the pros and cons guiding this technological revolution.

Continue reading

Aggression In Mass Media (Trolling)

Users’ online profiles reflect not only their preferences for food, music, movies, TV shows or hobbies, but also the different political views that these users hold. Content personalization only reinforces certain political aim and informational atmosphere around the user.

Continue reading

IT լուծումներ Ռեստորանային, Հյուրանոցային, Տուրիստական և Առևտրային բիզնեսի համար

🥁Օգնիր հաճախորդիդ… ✅Ամրագրել ✅Պատվիրել ✅Գնել ՕՆԼԱՅՆ
ԻՍԿ ԴՈՒ՝ 🔰Վաճառիր ՕՆԼԱՅՆ 🔰Դարձիր հասանելի բոլորին 🔰Եղիր մրցունակ www.tco.am
☑️Հանրապետության 22 📨 – [email protected] ☎️041 881120

Նախագծի կյանքի ցիկլը

Նախագծի կազմակերպման ընթացքը
#tco #software #ksajikyan #web #mobile #development

ՏՏ ոլորտի հաճախ հանդիպող 4 խնդիր:

TCO ընկերությունը բարձրաձայնում է իր 4 տարվա գործունեության ընթացքում առաջացած խնդիրների մասին:

Interesting facts about IT industry

Dear Readers for this time we have decided to get you know several interesting facts about companies, people, and things that are very close to your everyday life.  
You are welcome and free to suggest and add your own fun facts based on your experience.
We hope you will like the list below and will find out something new and interesting for you!
So Let’s START.

Continue reading

The Role of Social Networks in Education

Nowadays, the usage of social media like Twitter, Facebook, LinkedIn is very common. These social networking sites are used by millions of people throughout the world. It is almost impossible to imagine a day without checking your account.

Continue reading