Category: Trending

What Is a Blockchain

 Blockchain is a system of recording information in a way that makes it difficult or impossible to 

hack, change or cheat the system. A blockchain is essentially a digital ledger of transactions that is distributes across the entire network of computer systems on the blockchain. Each block in the chain contains a number of transactions, and every time a new transaction occurs on the blockchain, a record of that transaction is added to every participant’s ledger. The decentralized database managed by multiple participants is known as Distributed Ledger Technology (DLT).

Continue reading

IT լուծումներ Ռեստորանային, Հյուրանոցային, Տուրիստական և Առևտրային բիզնեսի համար

🥁Օգնիր հաճախորդիդ… ✅Ամրագրել ✅Պատվիրել ✅Գնել ՕՆԼԱՅՆ
ԻՍԿ ԴՈՒ՝ 🔰Վաճառիր ՕՆԼԱՅՆ 🔰Դարձիր հասանելի բոլորին 🔰Եղիր մրցունակ www.tco.am
☑️Հանրապետության 22 📨 – [email protected] ☎️041 881120

Քննարկում ենք պրոյեկտի նախապատրաստական փուլը

Ի հայտ ենք բերում պրոյեկտի նախապատրաստական փուլում ծագող ռիսկերը, գնահատում ենք դրանք, առաջարկում ենք լուծումներ։ #tco #software #ksajikyan #web #mobile #development

IMPORTANCE OF using LinkedIn

LinkedIn is designed to find work and share business contacts. It has more than 400 million registered users. The resource is included in the top 15 sites visited according to the version of the analytical company Alexa. The company’s servers are located in California.
Linkedin is a global social network for business and business communications, which for some reason is still underestimated.

Continue reading

Արտակարգ իրավիճակում Բիզնեսը փրկելու, վաճառքը օնլայն հարթակ տեղափոխելու կարևորության մասին:

Եթե կասկածում եք՝ ունենալ կայք թե ոչ, ապա պարտադիր դիտեք:

8 Ways to Build your Startup Survival Strategy During COVID-19 Era

There’s no doubt that startups and small businesses will be the hardest hit from the current COVID-19 pandemic. The bigger businesses have a better chance of surviving; however, small businesses tend to live only with a few months of cash flow, so when something as significant as this hits, it can be devastating not only for the small business owner, but also for the employees they support.

Continue reading

War Between SALES and MARKETING or How to get them work together

It’s true. Sales and marketing don’t get on. In fact, over 80% of the terms sales and marketing teams use to describe each other negatively. 50% of marketers are not satisfied with the level of communication between the teams and 50% of sales professionals are not satisfied with marketing’s support. It’s bad for business and this war has got to stop.

Continue reading

ՏՏ ոլորտի հաճախ հանդիպող 4 խնդիր:

TCO ընկերությունը բարձրաձայնում է իր 4 տարվա գործունեության ընթացքում առաջացած խնդիրների մասին: