Author: Ksajikyan

Founder and CEO at TCO LLC.

IT լուծումներ Ռեստորանային, Հյուրանոցային, Տուրիստական և Առևտրային բիզնեսի համար

🥁Օգնիր հաճախորդիդ… ✅Ամրագրել ✅Պատվիրել ✅Գնել ՕՆԼԱՅՆ
ԻՍԿ ԴՈՒ՝ 🔰Վաճառիր ՕՆԼԱՅՆ 🔰Դարձիր հասանելի բոլորին 🔰Եղիր մրցունակ www.tco.am
☑️Հանրապետության 22 📨 – [email protected] ☎️041 881120

Նախագծի կյանքի ցիկլը

Նախագծի կազմակերպման ընթացքը
#tco #software #ksajikyan #web #mobile #development

Քննարկում ենք պրոյեկտի նախապատրաստական փուլը

Ի հայտ ենք բերում պրոյեկտի նախապատրաստական փուլում ծագող ռիսկերը, գնահատում ենք դրանք, առաջարկում ենք լուծումներ։ #tco #software #ksajikyan #web #mobile #development

IMPORTANCE OF using LinkedIn

LinkedIn is designed to find work and share business contacts. It has more than 400 million registered users. The resource is included in the top 15 sites visited according to the version of the analytical company Alexa. The company’s servers are located in California.
Linkedin is a global social network for business and business communications, which for some reason is still underestimated.

Continue reading

Արտակարգ իրավիճակում Բիզնեսը փրկելու, վաճառքը օնլայն հարթակ տեղափոխելու կարևորության մասին:

Եթե կասկածում եք՝ ունենալ կայք թե ոչ, ապա պարտադիր դիտեք:

8 Ways to Build your Startup Survival Strategy During COVID-19 Era

There’s no doubt that startups and small businesses will be the hardest hit from the current COVID-19 pandemic. The bigger businesses have a better chance of surviving; however, small businesses tend to live only with a few months of cash flow, so when something as significant as this hits, it can be devastating not only for the small business owner, but also for the employees they support.

Continue reading

What is a brand book and why is it needed?

Sometimes a customer comes to an advertising company and says – make me a brand book. But the question why, what is a brand book – stays without answer. Because of t misunderstanding arises between the client and the contractor, contractor cannot do what the customer needs. The project goes fail.

Quite often, a brand book is presented as a book in which there are beautiful pictures: logo, trademark, corporate identity, font, color scheme, logo sizes on different media. However, this is not enough.

Continue reading

5 most dangerous computer viruses

Friends computers can also be infected with viruses. However, their “anger” is assessed not by the degree of aggressiveness, but by the size of the damage that they are planning to inflict. We have compiled for you the Top 5 most dangerous viruses of all time. As criteria, we chose the size of the damage caused and the number of injured persons. We hope you are familiar with these viruses only through the news.

Continue reading

War Between SALES and MARKETING or How to get them work together

It’s true. Sales and marketing don’t get on. In fact, over 80% of the terms sales and marketing teams use to describe each other negatively. 50% of marketers are not satisfied with the level of communication between the teams and 50% of sales professionals are not satisfied with marketing’s support. It’s bad for business and this war has got to stop.

Continue reading